Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση Reul για την Ανανεώσιμη Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή εσωτερική ενεργειακή αγορά


ape mix g
. . .

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη 21 Μαΐου την έκθεση Reul

σχετικά με την “Ανανεώσιμη Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή εσωτερική ενεργειακή αγορά” (Α7-0135/2013)

. . .

 Έκθεση Reul σχετικά με την “Ανανεώσιμη Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή εσωτερική ενεργειακή αγορά”

.. .
969005_379482975504898_1478775142_n
. . .
Σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το Ευρωκοινοβούλιο:
. . .
1.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση και την ευέλικτη και έξυπνη υποδομή αποτελούν τις ασφαλείς επιλογές που έχει εντοπίσει η Επιτροπή, και ότι μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα όσο και για τη θέρμανση (που αντιστοιχεί περίπου στο μισό της συνολικής ζήτησης ενέργειας στην ΕΕ) και την ψύξη, καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από συμβατικές πηγές ενέργειας· συμπληρώνει ότι μέχρι το 2050 πρέπει να διαμορφωθούν συγκεκριμένα ορόσημα και να τεθούν στόχοι, προκειμένου να υπάρξει μια αξιόπιστη προοπτική για το μέλλον όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει ότι όλα τα σενάρια που εξετάζονται στον «ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050» της Επιτροπής υποθέτουν την αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επί της κατανάλωσης του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ που θα ανέρχεται σε 30% περίπου το 2030· συνεπώς, υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει ακόμη υψηλότερο μερίδιο· καλεί την Επιτροπή θα αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη από την καθιέρωση υποχρεωτικού σε επίπεδο ΕΕ στόχου για ΑΠΕ μέχρι το 2030, τα αμοιβαίας αλληλεπίδρασης αποτελέσματα με τους άλλους εν δυνάμει κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους, ιδίως όσον αφορά τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της ΕΕ, όπου περιλαμβάνονται και οι βιομηχανικής τομείς των ΑΠΕ·
2.   υπογραμμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι μόνο συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, αλλά επίσης προσφέρουν σημαντικά πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της παραγωγής αποβλήτων και της κατανάλωσης ύδατος, καθώς και των περαιτέρω κινδύνων που είναι εγγενείς σε άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας·
3.   υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας επιτάσσει έναν ασφαλή, σίγουρο, οικονομικά προσιτό και περιβαλλοντικά βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει ότι θα πρέπει, κατά την επόμενη δεκαετία, να αντικατασταθούν περίπου οι μισές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται η αναμόρφωση και ευελιξία του συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού προκειμένου να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ· επισημαίνει ότι το μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια, τη θέρμανση και ψύξη και τις μεταφορές πρέπει να αυξηθεί κατά αποδοτικό οικονομικά τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη και το πλήρες κόστος των ΑΠΕ, όπου περιλαμβάνεται και το κόστος του συστήματος, και χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού· αναγνωρίζει την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας και τονίζει ότι οι ΑΠΕ και οι συναφείς βιομηχανίες καθαρής τεχνολογίας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αύξησης της ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας τεράστιες δυνατότητες για θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη νέων βιομηχανιών και εξαγωγικών αγορών·
4.   διαπιστώνει ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αναμένεται μεγαλύτερη αξιοποίηση της ενεργειακής βιομάζας, η οποία καθιστά αναγκαία την ολοκληρωμένη εκπόνηση κριτηρίων βιωσιμότητας για τη στερεή και την αέρια βιομάζα·
5.   τονίζει ότι, στον τομέα των ΑΠΕ, θα πρέπει να διασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή της τρέχουσας και της αναμενόμενης συνεισφοράς της βιομάζας και των άλλων ελεγχόμενων ενεργειακών πόρων στους ενδιαφερόμενους παράγοντες ώστε να ενθαρρυνθεί μια δίκαιη και ισορροπημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων·
6.   καλεί την ΕΕ να εγγυηθεί ότι η προώθηση ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή και χρήση ενέργειας δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων ή την γεωργική ανταγωνιστικότητα·
7.   παρατηρεί ότι ορισμένα στοιχεία του επισιτιστικού συστήματος είναι επιρρεπή σε υψηλότερες ενεργειακές δαπάνες, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως αρνητικές επιπτώσεις για παραγωγούς και καταναλωτές·
8.   αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της αύξησης της χρήσης του βιομεθάνιου από τα οχήματα που καλύπτουν μικρές και μεγάλες αποστάσεις, ιδίως στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας από τα οχήματα που κινούνται εντός των πόλεων και καλύπτουν μικρές αποστάσεις·
9.   είναι πεπεισμένο ότι η αξιοποίηση των αποβλήτων είναι μια ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ενέργεια·
10. σημειώνει ότι ορισμένες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως οι γεωθερμικές, μπορούν να παράγουν θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια σε τοπικό επίπεδο και σε συνεχή βάση· έχει την άποψη ότι οι εν λόγω τοπικές πηγές ενέργειας αυξάνουν την ενεργειακή ανεξαρτησία, μεταξύ άλλων και για τις απομονωμένες κοινότητες·
11. υπογραμμίζει ότι η υδροηλεκτρική αειφόρος ενέργεια στο σύνολό της συμβάλλει στη μελλοντική προοπτική της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι, πέραν της παραγωγής ενέργειας, εκτελεί και άλλες πολύτιμες λειτουργίες, όπως η προστασία από πλημμύρες και η συμβολή στην παροχή ασφαλών πόσιμων υδάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πολλαπλή χρησιμότητα της υδροηλεκτρικής ενέργειας·
12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο αναξιοποίητο δυναμικό των ΑΠΕ στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μιας αύξησης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφενός και της εφαρμογής της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αφετέρου, καθώς και στις δυνατότητες που σχετίζονται με αυτές·
13. επισημαίνει το δυναμικό εξοικονόμησης που θα προκύψει από την ενσωμάτωση πτυχών όπως η ηλιακή πορεία και οι διαφορετικές ζώνες ώρας της Ευρώπης, στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
14. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο που προβλέπει η οδηγία 2009/28/EΚ της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επί του παρόντος λειτουργούν ανεξάρτητα για την προώθηση των ΑΠΕ εκτός εθνικών διοικητικών υπηρεσιών που διαφέρουν σημαντικά, και ότι αυτό επιδεινώνει την άνιση ανάπτυξη τους, ενώ οι δυνατότητες για ανάπτυξη των ΑΠΕ ποικίλλει αναλόγως των τεχνικών, μη τεχνικών και φυσικών συνθηκών, λόγω και των ποικίλων περιφερειακών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων· τονίζει ότι μια λειτουργική εσωτερική αγορά θα καθιστούσε δυνατή τη συνολική αντιστάθμιση των διαλειπουσών ΑΠΕ και της ανομοιόμορφης κατανομής του φυσικού πλούτου· πιστεύει ότι οι περισσότερες περιοχές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των ΑΠΕ· επισημαίνει ωστόσο την ανάγκη να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις σε ΑΠΕ εκεί όπου διαθέτουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες, με σκοπό να διασφαλισθεί η αποδοτική χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης·
15. σημειώνει ότι τα επίπεδα δημόσιας και πολιτικής αποδοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαφέρει, όπως συμβαίνει και με τις περισσότερες μορφές παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών· διαπιστώνει ότι ποικίλλει έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη των ΑΠΕ· τονίζει ότι ποικίλλει έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη των ΑΠΕ, ιδίως λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που για τους επενδυτές συνεπάγεται σημαντική διάχυση κεφαλαίων· πιστεύει ότι, όταν υφίστανται δυσλειτουργίες στην αγορά ή οι παραγωγοί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από την αγορά, θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση σε περισσότερο προσιτά κεφάλαια για επενδύσεις σε ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τους εθνικούς δημόσιους οργανισμούς τις δυνατότητες χορήγησης πόρων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, στο πλαίσιο του τρέχοντος και μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ, στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμης ενέργειας·
16. επισημαίνει ότι, μέχρι σήμερα, ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας είναι ήδη ανταγωνιστικό στην αγορά, ενώ άλλες τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα, οικονομικά βιώσιμα, μέσα για την περαιτέρω προώθηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των ΑΠΕ στην αγορά·
17. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να καταργηθούν σταδιακά τόσο οι επιβλαβείς για τον ανταγωνισμό επιδοτήσεις όσο και οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα που βλάπτουν το περιβάλλον·
. . .
Σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας το Ευρωκοινοβούλιο:
. . .
18. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2014 και θα είναι καίριας σημασίας για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και θα συμβάλει με οικονομικά αποδοτικό τρόπο στην εξισορρόπηση της μεταβαλλόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας· χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την υλοποίηση της τρίτης δέσμης· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, ακόμη και την παραπομπή των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την ακατάλληλη συγκέντρωση της αγοράς που παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ενέργειας, ανάπτυξη των διασυνδέσεων και εξάλειψη των ενεργειακών νησίδων και των εμποδίων·
19. επισημαίνει ότι, σε αντιστοιχία με τις διάφορες εθνικές αγορές και τεχνολογίες, της διάφορες δυνατότητες και τα διαφορετικά επίπεδα τεχνολογίας και ωριμότητας, σήμερα συνυπάρχει ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ένωσης· τονίζει ότι η ποικιλία αυτή επιδεινώνει τα προβλήματα για την εσωτερική αγορά ενέργειας, δημιουργώντας επί παραδείγματι αδυναμίες στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας· καλωσορίζει την καθοδήγηση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων στήριξης·
20. επισημαίνει ότι αυτοί που θα επωφεληθούν περισσότερο από την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ σε μακροχρόνιο ορίζοντα και αφού έχουν καταστεί εμπορεύσιμες, δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας και τη μείωση του κόστους· υπογραμμίζει ότι το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελεγχόμενες τιμές σε επίπεδο λιανικής δεν επιτρέπει στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις επιλογές τους·
21. σημειώνει ότι οι μηχανισμοί συνεργασίας που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έχουν αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα, ωστόσο επισημαίνει ότι επί του παρόντος σχεδιάζεται μια σειρά από καθεστώτα συνεργασίας· επισημαίνει τις διαπιστώσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων συνεργασίας θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η ενίσχυση του εμπορίου· επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής ότι θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία εντός της ΕΕ, οι οποίες θα περιγράφουν την πρακτική εφαρμογή των δυνατοτήτων συνεργασίας, θα καθορίζουν και θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με αυτές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ θα εφαρμόζονται στα κράτη μέλη· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ερμηνεία του άρθρου 13 της οδηγίας για τις ΑΠΕ (2009/28), προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη και να αποφευχθεί η χρήση των διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης από τις δημόσιες αρχές κατά τρόπο που προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού· καλεί στη συνέχεια τα κράτη μέλη να αξιοποιούν κατά περίπτωση καλύτερα τους μηχανισμούς και να εντείνουν επίσης την επικοινωνία μεταξύ τους·
22. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι μέθοδοι πρόβλεψης για τη διάθεση παραγωγικής ικανότητας αιολικής ενέργειας στις ημερήσιες αγορές έχουν βελτιωθεί επιτρέποντας την καλύτερη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από μεταβλητές ΑΠΕ· επικροτεί επίσης τους νέους κωδικούς δικτύων που απαιτούνται βάσει της 3ης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας που εκπονούνται επί του παρόντος από τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι οποίοι οδηγούν σε σταθεροποιημένη συχνότητα, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην καλύτερη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ·
23. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των ΑΠΕ όσο το δυνατόν ταχύτερα και σταδιακά στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες και καθήκοντα σε σχέση με τη σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τα εγγενή χαρακτηριστικά τους· επισημαίνει τα πολλά υποσχόμενα παραδείγματα τέτοιων αγορών στην ΕΕ· ζητεί, εν προκειμένω, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις θετικές και αρνητικές, άμεσες και έμμεσες συνέπειες των ΑΠΕ στον προγραμματισμό και την εφαρμογή, ιδίως σε σχέση με υφιστάμενες υποδομές όπως τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, καθώς και στη φύση, στη βιοποικιλότητα και στην προστασία των ειδών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ·
24. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, με βάση ανάλυση κόστους ωφέλειας, τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές νομοθεσίες, όπως, για παράδειγμα, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα ή η οδηγία για την προστασία των πτηνών, ως προς τις αλληλεπιδράσεις τους σε σχέση με την ανάπτυξη των ΑΠΕ·
. . .
. . .
229612_377997825653413_2099103831_n 532076_377997882320074_1917999792_n
. . .
 Οι ποσοτικοί στόχοι: 0%-45% το 2030
. . .
Το Ευρωκοινοβούλιο με ψήφους 284 υπέρ, 365 κατά και 35 αποχές δεν κατάφερε να συμφωνήσει σε κάτι που θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητο, αφού μερικά χρόνια πριν είχαν υιοθετηθεί συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι για την ενέργεια, το γνωστό 20-20-20, δηλαδή μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20%, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 20% μέχρι το 2020.
Φιλόδοξοι ποσοτικοί στόχοι για το 2030 θα  έδιναν ώθηση στην καινοτομία, θα μείωναν ακόμα περισσότερο το κόστος των σχετικών τεχνολογιών, όπως συνέβη με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, θα ωθούσαν σε σημαντικές τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και νέες καινοτόμες επιλογές σε όλα τα στάδια της οικονομίας, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες για απασχόληση.
Υπενθυμίζεται ότι και τα 4 σενάρια που εξετάζονται στον «Ενεργειακό Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια για το 2050» της Επιτροπής υποθέτουν την αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επί της κατανάλωσης του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ που θα ανέρχεται σε 30% περίπου το 2030 αλλά πολύ υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης είναι εφικτά με συνδυασμό ταυτόχρονων στόχων τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως αποδεικνύουν πολλές έρευνες επιστημονικών φορέων αλλά και δείχνει η εμπειρία από την “ ενεργειακή μετάβαση” στην περίπτωση της Γερμανίας.
. . . 
921134_379109072208955_1696347596_o   922960_378242878962241_1698206765_n   943740_379108962208966_436865184_n
. . .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου