Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. Με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου επέρχονται πλείστες όσες τροποποιήσεις στον ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( Κ.Δ.Ν.Δ.) και ειδικότερα:


1.1. Με την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 87 του ΚΔΝΔ (ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) με την οποία διευρύνεται τα μέγιστα η μέχρι σήμερα εξαιρετική αρμοδιότητα του ΥΝΑ ο οποίος πλέον με απόφασή του θα καθορίζει την οργανική σύνθεση του προσωπικού Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου ξεχωριστά για κάθε πλοίο και η οποία σύνθεση θα διαμορφώνεται πλέον με βάσει τον απαιτούμενο αριθμό των ναυτικών για την στελέχωση των σωστικών μέσων και όχι ανάλογα με τους κόρους, την ιπποδύναμη, τις κλίνες ή τους επιβάτες όπως ισχύει σήμερα καταστρατηγώντας έτσι τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των οργανικών συνθέσεων με Προεδρικά Διατάγματα που αφορά το σύνολο των πλοίων που εντάσσονται σε κάθε μία συγκεκριμένη κατηγορία.

Η δε απόφαση αυτή του Υπουργού, καίτοι δεν αναφέρεται ρητά στο κείμενο του νόμου, εντούτοις στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι ούτε δημοσιεύεται ούτε και θα αναρτάται στο διαδίκτυο λόγω του χαρακτήρα της ως ατομικής διοικητικής πράξης.

1.2. Με το εδάφ. γ της παραγράφου 6 τροποποιείται το άρθρο 164 του Κ.Δ.Ν.Δ (ΟΡΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ Ε/Γ) και απελευθερώνεται πλέον το ισχύον σήμερα όριο των 35 των ηλικίας των Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.

1.3. Με την παράγραφο 7 με την οποία και τροποποιείται το άρθρο 168Α του ΚΔΝΔ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Γ- Ο/Γ) καταργείται η υποχρέωση περί ηλικίας του πλοίου και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης του πλοίου κατά την διάρκεια δρομολογιακής περιόδου.

1.4. Με την παράγραφο 8 με την οποία και τροποποιείται το άρθρο 165 του ΚΔΝΔ (ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ) απελευθερώνονται έτι περαιτέρω οι προϋποθέσεις παραλαβής επιβατών από τα τουριστικά πλοία που έχουν δικαίωμα περιηγήσεων από ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες αφού πλέον καταργείται η προϋπόθεση των επιβατών- περιηγητών κατά ομάδες. (groups)2. Με το άρθρο 19 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου (ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ) επέρχεται ευθεία κατάργηση των ΣΣΕ και των ελεύθερων διαπραγματεύσεων για την σύναψή τους κατά παράβαση τον των διεθνών συμβάσεων εργασίας (98 ΔΣΕ και της ΜLC) και του Συντάγματος της Χώρας αφού πλέον παρέχεται η δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εργοδοσίας και του έλληνα ναυτικού για την ναυτολόγησή του σε θέση κατωτέρου πληρώματος σε φορτηγά πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 3.000 κοχ νηολογημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ποντοπόρα πλοία) ως και σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας , πράγμα το οποίο είναι πλέον ή βέβαιον ότι θα ζητηθεί να επεκταθεί και στις λοιπές κατηγορίες πλοίων.

Ο συσχετισμός ισχύος της παραπάνω ρυθμίσεως με την διάρκεια ισχύος των διατάξεων του Ν. 4093/2012 ουδεμίαν εγγύηση παρέχει ως προς την διαφαινόμενη προσωρινή ισχύ της άνω ρύθμισης αφού ο ν. 4093/1212 δεν έχει ρητή ημερομηνία λήξεως.

Επίσης με την παράγραφο 3 του άνω άρθρου 19 στους ούτως πως ναυτολογούμενους προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3569/2007 πλην όμως για την ούτως πως εισφοροαπαλλαγή των πλοιοκτητών επιβαρύνεται τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ.

3. Περαιτέρω με τις ρυθμίσεις άρθρου 27 περί φυλάκων παροπλισμένων πλοίων κ.ο.κ. επέρχεται καταστρατήγηση των ΣΣΕ αφού πλέον δεν κατοχυρώνεται ότι και οι αποδοχές και οι όροι εργασίας των προσλαμβανομένων συνταξιούχων φυλάκων θα πρέπει να είναι οι αυτές όπως και των ενεργεία ναυτικών με άμεσο αποτέλεσμα να χάνονται θέσεις εργασίας ενεργών ναυτικών.

4. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 (ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Ε/Γ – Ο/Γ προβλέπεται για το διάστημα από 1/11 έως και 31/3 δραστική μείωση του ½ και πλέον των μέχρι σήμερα θεσμοθετημένων από το 1974 οργανικών συνθέσεων των ναυτεργατών των γενικών υπηρεσιών (προσωπικό οικονομικών υπηρεσιών, προσωπικό τροφοδοσίας, προσωπικό ενδιαιτημάτων και προσωπικό μαγειρείων) , από τα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ με άμεσες τις εκ της μειώσεως αυτής επιπτώσεις τόσο στο εν λόγω προσωπικό όσο και στην ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων.

5. Με το άρθρο 37 του ν/σ (ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΤΑΞΗΣ) ναι μεν εκ πρώτης όψεως καταργείται το άρθρο του προηγουμένου σχεδίου περί επίταξης πλην όμως στην ουσία δεν καταργείται η επίταξη και η με τον τρόπο αυτό ευθεία καταστρατήγηση του δικαιώματος απεργίας, αφού συνιστάται με το άνω άρθρο ειδική Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων η οποία και αποτελεί Όργανο του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
6. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 38 του ν/σ (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) επέρχονται τροποποιήσεις στον Ν.2932/201 με τις οποίες και:

6.1. Καταργείται από το άρθρο Τρίτο του Ν. 2932/2011 η πρόβλεψη ότι για την δρομολόγηση του πλοίου η υποχρέωση να συγκεντρώνει το πλοίο τις νόμιμες προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας και αρκεί νυν να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση ενδομεταφορών στο κράτος μέλος που είναι νηολογημένο.

6.2. παρέχεται η δυνατότητα, κατά την διάρκεια δρομολογήσεως του πλοίου αντικαταστάσεως του πλοίου με μεγαλύτερη ή μικρότερη μεταφορική ικανότητα, έστω και εάν δεν ανήκει στον αυτό πλοιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και κυρίως χωρίς όμως καμία πρόβλεψη για την τύχη και τον αριθμό του προσωπικού και στις δύο αυτές περιπτώσεις αντικατάστασης.

6.3. καταργείται η ισχύουσα δεκάμηνη δρομολόγηση των συμβατικών ακτοπλοϊκών πλοίων και η επτάμηνη των ταχυπλόων με άμεσο αποτέλεσμα, πλέον της αναστατώσεως στην ομαλή σύνδεση των νησιών και στην ευθεία απώλεια θέσεων εργασίας.

6.4. παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων μέχρι σαράντα πέντε ημέρες με δυνατότητα έτσι για περαιτέρω απολύσεις.

7. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 55 (ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ) του υπό ψήφιση νομοσχεδίου παρέχεται πλέον η δυνατότητα μεταφοράς επιβατών και σε τουριστικά περιηγητικά πλοία με σημαία τρίτων χωρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου