Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμη Πολιτιστική Διαχείριση


EL_logo

Ένας άλλος τρόπος σκέψης, ένας άλλος τρόπος δράσης

Σε ένα διεθνές περιβάλλον παρατεταμένης ύφεσης, η έννοια της βιωσιμότητας τείνει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως παράμετρος της παγκόσμιας οικονομίας. 
Ωστόσο, η βιωσιμότητα δεν είναι απλά μια εναλλακτική οδός για την οικονομική ανάπτυξη: είναι ένας άλλος τρόπος διαχείρισης των φυσικών και οικονομικών πόρων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Είναι ο τρόπος να σκεφτόμαστε το συλλογικό παρόν, χωρίς να ξεχνούμε το συλλογικό μας μέλλον.

Mπορεί ο πολιτισμός να συμβάλει ώστε η έννοια της βιωσιμότητας να αποκατασταθεί στην πραγματική, ανθρωποκεντρική της διάσταση; Μπορεί άραγε να υπάρξει μια διαφορετική, βιώσιμη, αλλά και δημιουργική, προοπτική για το μέλλον; 

Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρούν να δώσουν απάντηση καινοτόμες παρεμβάσεις στον χώρο του πολιτισμού που εφαρμόζονται τελευταία, στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, από κρατικές αρχές, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, καθώς και ειδικούς της πολιτιστικής διαχείρισης.

Η έννοια της βιωσιμότητας προσφέρει, ακριβώς, ένα καινούργιο πλαίσιο για τον επανασχεδιασμό των πολιτιστικών πολιτικών και την αναθεώρηση των μεθόδων πολιτιστικής διαχείρισης. Πρόκειται για μια προσέγγιση συνολική, που ενσωματώνει τη φροντίδα για το περιβάλλον, αναπτύσσει πρακτικές για τη σωστή διαχείριση των δημόσιων πόρων και δίνει πρωτεύοντα ρόλο στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας.
Εκπρόσωποι πολιτικών αρχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κρατικοί φορείς αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής, επιστήμονες διαφόρων κλάδων, θα φωτίσουν από πολλές όψεις και θα χαρτογραφήσουν το νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο που αναπτύσσεται διεθνώς: το πώς, δηλαδή, η αρχή της βιωσιμότητας υιοθετείται από εθνικές και υπερεθνικές πολιτικές για τον πολιτισμό, αλλά και το πώς αποτυπώνεται σε τομείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον χώρο του πολιτισμού, όπως στις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές, τις κοινοτικές οδηγίες, τη νομοθεσία, την οικονομία, την ανάπτυξη.
Στο συνέδριο παρουσιάζονται, επίσης, πρότυπα προγράμματα βιώσιμης διαχείρισης, κυρίως από τον χώρο των παραστατικών τεχνών και ειδικά μέσα από την εμπειρία μεγάλων δημόσιων θεατρικών οργανισμών της Ευρώπης.
Ειδικοί επιστήμονες της πολιτιστικής διαχείρισης, διευθυντικά στελέχη εθνικών θεάτρων, πρωτοπόροι οργανισμοί και δίκτυα, προσφέρουν έμπνευση και τεχνογνωσία, προτείνοντας καινοτόμες παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα του πολιτισμού. 
Από την αλλαγή στη νοοτροπία και τις καθημερινές πρακτικές, μέχρι τις παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, αλλά και την ανάδειξη του κοινού και των τοπικών κοινωνιών στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, το συνέδριο επιδιώκει να παρουσιάσει ένα πλαίσιο κανόνων και εργαλείων, που μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος ενός οργανισμού, και, παράλληλα, να αυξήσει την κοινωνική και περιβαλλοντική του υπεραξία.

Πρόγραμμα συνεδρίου
Another way of thinking, another way of acting

Ένας άλλος τρόπος σκέψης ... ένας άλλος τρόπος δράσης !!!


In an international context of protracted recession, the concept of sustainability tends to be perceived as a parameter of the global economy only. 
Sustainability, however, is not simply an alternative path to economic growth; it is another way of managing natural and financial resources so as to ensure environmental protection and social cohesion. 
It is a way to think about the collective present without forgetting our collective future.
Can culture contribute to the restoration of the true, human-centred dimension of sustainability? 
Can there be alternative, sustainable and creative future prospects? 
Innovative interventions implemented in recent years in the field of culture in Europe, the US and Canada by public authorities, cultural organisations and institutions, and cultural management experts, attempt to give answers to these questions.
The concept of sustainability offers precisely this new framework for redesigning cultural policies and revisiting cultural management methods through a comprehensive approach that encompasses care for the environment, develops practices for sound management of public resources and brings the concept of social responsibility to the forefront.
Representatives of political authorities from Greece and abroad, cultural policy-makers and experts from various fields will map out and shed light from different perspectives on this emerging international regulatory framework, i.e. how the principle of sustainability is endorsed in national and supranational cultural policies and how it is reflected in instruments that are directly or indirectly linked with the field of culture, such as the relevant European policies, EU directives, legislation, economy, development.
The conference will also present model sustainable management programmes, particularly in the field of the performing arts and drawing especially from the experience of big public European theatrical organisations. 

Cultural management experts, directors of national theatre institutions, pioneering organisations and networks offer inspiration and know-how and propose innovative interventions across the whole range of culture. 

From changes in attitudes and daily practices to large-scale interventions, through placing the public and local communities at the heart of the public debate, the conference aims at presenting a set of rules and tools that can reduce the operating expenses of an organisation while increasing its social and environmental added value.

Conference programme

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου