Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

CITIZENS' INSPECTORATE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CISD)
CITIZENS' INSPECTORATE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CISD)

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υποστήριξη των διεκδικήσεων των Πολιτών.ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ TOY CISD 

http://issuu.com/cisdissuu/docs/______________cisd?mode=window&viewMode=doublePage


Αποστολή
Η διαμόρφωση μιας άλλης άποψης για την ανθρώπινη συνύπαρξη, βασισμένης στην αξιοπρέπεια, στην αλληλεγγύη, στην ανεκτικότητα και στο σεβασμό της πολυ-πολιτισμικότητας, με επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων κουλτούρας και κοσμο-θεωρίας κάθε εμπλεκομένης κοινωνικής ομάδας.

Η διασφάλιση ενός υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος, μέσα από μια σφαιρική θεώρηση πολιτικών και στρατηγικής και μέσα από ένα σαφές σχέδιο δράσης, που θα βασίζεται στη συμμετοχή ενημερωμένων πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Βάση αποτελεί η Αειφόρος Ανάπτυξη που προσφέρει προοπτική για διέξοδο από την πολύμορφη κρίση, μπορεί να εξασφαλίσει την μελλοντική ισορροπία για τη βελτίωση των όρων ποιοτικής εξέλιξης που επηρεάζουν την επιβίωση του ανθρώπου και να εγγυηθεί μια συνεχή πορεία αλλαγής και προσαρμογής στα διαφοροποιούμενα δεδομένα και αποτελεί πρόκληση για πρωτοβουλίες και δράση, ώστε να εμπεδωθεί η συνείδηση της ποιοτικής και ισόρροπης εξέλιξης του ανθρώπου, με κύριο γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Επισκόπηση εταιρίας
Το CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη) λειτουργεί και δρα με σκοπό τη διασφάλιση και προστασία ενός, υψηλής ποιότητας, περιβάλλοντος -Φυσικού, Κοινωνικού και Οικονομικού- από όποια δυσμενή ανθρωπογενή επίδραση, είτε αυτή έχει ήδη εκδηλωθεί είτε αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο.

Αντικείμενο του CISD αποτελεί ο Έλεγχος των πράξεων, αποφάσεων και πρακτικών της Διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα, καθώς και η σύνθεση προτάσεων προοπτικής, στο πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης, με την στήριξη εξειδικευμένων ανεξάρτητων επιστημόνων και την ανοικτή συμμετοχή ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών.
Αποτελεί εργαλείο εντοπισμού κρίσιμων προβλημάτων σε όλα τα πεδία και επίπεδα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον), εργαλείο έρευνας, από έγκυρους εμπειρογνώμονες, αλλά και Επιθεώρησης & Ελέγχου των πράξεων και πρακτικών της Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα με τη συμμετοχή εξειδικευμένων, ανεξάρτητων επιστημόνων και κυρίως εργαλείο σύνθεσης και προτάσεων προοπτικής με την ανοικτή συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών που συνεχίζουν να ελπίζουν, και να αγωνίζονται !
Αποτελεί εργαλείο έρευνας με τη συγκέντρωση πληροφορίας και την επεξεργασία της από έγκυρους εμπειρογνώμονες, εντοπισμού κρίσιμων προβλημάτων σε όλα τα πεδία και επίπεδα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον), αλλά και εργαλείο Επιθεώρησης & Ελέγχου των πράξεων και πρακτικών της Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα με τη συμμετοχή εξειδικευμένων, ανεξάρτητων επιστημόνων
Αποτελεί κυρίως εργαλείο σύνθεσης και προτάσεων προοπτικής με την ανοικτή συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών που συνεχίζουν να ελπίζουν, και να αγωνίζονται !
Περιγραφή
Βασίζουμε το έργο και την προοπτική μας σε δράσεις μαζί με την τοπική κοινωνία, τους πολίτες, τους αρμόδιους φορείς, μέσα από την διαρκή συμπόρευση και συνεκτίμηση της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής, όπως παραστατικά απεικονίζεται με το γνωστό ισόπλευρο τρίγωνο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι το μεγάλο κενό είναι η έλλειψη ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις συμπορευόμαστε με τους πολίτες, ενδυναμώνουμε την δυναμική διεκδίκησής τους, μέσα από τη γνώση και την επιστημονική τεκμηρίωση, οργανώνουμε ανοικτές, δημόσιες, συζητήσεις, διαμορφώνουμε συνεκτικά, ρεαλιστικά, σχέδια δράσεις ή/και δεσμευτικά πλαίσια ενεργειών, ενημερώνουμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε μικρές μάχες, εμπνέοντας εμπιστοσύνη.

Οι δράσεις μας εστιάζονται σε όλους τους τομείς με συνδυασμένες σταθμίσεις πολλών παραγόντων σε διαφορετικά επίπεδα, συχνά μεταξύ αντιτιθέμενων ενδιαφερόντων και συμφερόντων, σε συνάρτηση και με τον παράγοντα χρόνο
Επιλέγονται και αξιολογούνται υποθέσεις και ζητήματα, μέσα από την πολιτική επικαιρότητα, καταγγελίες, απρόβλεπτα, καταστάσεις κρίσης και αναδεικνύονται οι προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της δράσης και στους τρις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης.

Συντονίζουμε δράσεις και ενέργειες με τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση όλων όσων εμπλέκονται, πολιτεία, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς, συλλόγους και γενικότερα με την κοινωνία των πολιτών.
Αναπτύσσουμε ειλικρινή, τεκμηριωμένο και εποικοδομητικό διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, μέσα σε σαφή πλαίσια δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και συμμετοχής, μέσα στα οποία να μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνομιλούν και να συνδιαλέγονται.

Γενικές Πληροφορίες
Η υποβάθμιση του φυσικού χώρου και της ποιότητας ζωής μας αποτελεί συνέπεια της συνεχιζόμενης και εντεινόμενης διαχρονικής καταστροφής από την εντατική και ανορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, αλλά και από την επιβολή μη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, που ανέτρεψαν – σταδιακά – πολιτισμικές αναφορές και πανανθρώπινες αξίες.

Οι μέχρι σήμερα πολιτικές και πρακτικές κινούνται στο χώρο είτε της θεωρητικής πολιτικολογίας, είτε της σκόπιμης αδιαφορίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συστατικών της ισόρροπης εξέλιξης,
Το δυναμικό του Ανθρώπου και ειδικά των Ελλήνων Πολιτών, παραμένει αναξιοποίητο και σκόπιμα καθοδηγείται είτε σε αδράνεια είτε στην παθητική αποδοχή στοχευμένων επιλογών μεμονωμένων συμφερόντων,
Η κρίση που βιώνουμε στον τόπο μας δεν αποτελεί θλιβερό προνόμιο μόνο των Ελλήνων Πολιτών, αλλά και του πληθυσμού του πλανήτη,
Η παντελής έλλειψη εμπιστοσύνης των Ελλήνων Πολιτών στα κατεστημένα συστήματα αποτελεί τροχοπέδη κάθε δημιουργικής προοπτικής και δράσης και ταυτόχρονα αφορμή για ασυνείδητες, σπασμωδικές αντιδράσεις, που ευκαιριακά χειραγωγούνται από κάθε είδους συμφέροντα,
Η ανάγκη για μια πορεία ριζικής αλλαγής και προσαρμογής στα διαφοροποιούμενα δεδομένα για τη βελτίωση των όρων ποιοτικής εξέλιξης που επηρεάζουν την επιβίωση του ανθρώπου είναι περισσότερο από ποτέ υπαρκτή και εκφράζεται αδιαλείπτως από ανθεκτικές κοινωνικές ομάδες,
Η απαίτηση για μια συνεκτική και σταθερή πορεία προόδου, που θα εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, είναι πλέον κοινή συνισταμένη μιας διαρκώς αυξανόμενης μερίδας της κοινωνίας των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου